Какво ново написахме

» Закръгляване при определяне на годишния данък за доходи от трудови правоотношения
» Промени в сумираното изчисляване на работното време с последните изменения на КТ в ДВ бр. 107 от 18.12.2020
» Промени в ЗДДС във връзка с напускането на Великобритания на ЕС (Brexit)
» Особености при облагане на доходите на чуждестранни физически лица от наем и предоставянето на информация за целите на задължителния автоматичен обмен
» Ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност по ЗДДФЛ - обновена
» Годишно преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения- обновена
» Разходи, представляващи доходи на местни физически лица, които не са изплатени към 31 декември
» Предоставянето на ваучери за храна само за отработени дни третира ли се като социален разход в натура ?
» Третиране на възстановените на работниците разходи за пътуване със собствен транспорт
» Социални разходи за транспорт на работници и служители съгласно ЗКПО

Изберете категория