Какво ново написахме

» Навършване на пенсионна възраст в срока на ТЕЛК и право на данъчно облекчение за намалена работоспособност и право на увеличен основен отпуск
» Счетоводни и данъчни аспекти при намерение за строителство, извършени проектни разходи и отказ от реализация на проекта
» Физическо лице, регистрирано като ЕТ отдава под наем недвижим имот- съпружеска имуществена общност, невключен в активите на предприятието на ЕТ- данъчно третиране
» Данъчно третиране на получен бонус за реализиран оборот съгласно ЗДДС
» Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходите на чуждестранно физическо лице по договор за управление и контрол
» Връчване на предизвестие по време на болничен
» Логаритъм за определяне дали имаме задължение за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване и нейното съдържание
» Как да разграничаваме хората с увреждания към коя група спадат- към тази с квотите по ЗХУ, или по член 315 от КТ?
» Граждански договор със самоосигуряващо се лице
» Специализираната контролна дейност по чл. 38, ал. 1, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 от ЗХУ

Изберете категория