Какво ново написахме

» Относно предаването на надлежно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение
» Относно контролираните чуждестранни дружества
» Активни и пасивни доходи. Данъчно облагане на физическо лице, произвеждащо електроенергия от възстановими източници.
» Дисциплинарна или имуществена отговорност: кога може да се търси всяка от тях - част 3
» Дисциплинарна или имуществена отговорност: кога може да се търси всяка от тях - част 2
» Дисциплинарна или имуществена отговорност: кога може да се търси всяка от тях - част 1
» Осигуряване на самоосигуряващо се лице - гражданин и пенсионер на друга държава на ЕС
» Право на платен годишен отпуск при незаконно уволнение - важно решение на Съда на ЕС
» Осигуряване на СОЛ, упражняващо повече от една дейност в това качество
» Нови доставки със ставка 9% в ЗДДС в сила от 01.07.2020 г

Изберете категория