Промяна в стойностите на ДА. Прекъсване и възобновяване на амортизациите - казус


1. Българско дружество през декември 200Х г. придобива чрез строителство по стопански начин дълготраен актив – сграда.

  • Разходите по строителството на сградата до настоящия етап са в размер на 3.50 млн.лв.
  • Една обособена част от сградата – за момента огромна празна зала на втория етаж, все още не е довършена и приспадащата й се част от разходите по строителство се оценява на 150 хил.лв. Освен незавършената част, има формални административни проблеми с въвеждането на сградата в експлоатация.

Независимо от това, след няколко неформални уговорки, дружеството въвежда в експлоатация завършената част и започва да я използва в дейността си за производствени цели. Въз основа на експертно мнение, ръководството смята, че сградата ще бъде в състояние да се експлоатира в продължение на следващите 100 г. В същото време, печалбата на дружеството е достатъчно висока и ръководството решава, че ще използва максимално признатите норми от 4% за изчисляване на данъчни амортизации.

2. През юни 200Х+1 година, удостоверението за въвеждане в експлоатация най-после е получено и дружеството вече е изрядно. Не е последвала административна или друга санкция за по-ранното начало на използването на сградата.

3. През декември 200х+2 година, е завършена частта от втория етаж, получени са всички необходими документи и дружеството започва да експлоатира частта за административни цели. Допълнителните разходи по завършването са в размер на 250 хил.лв.

4. През август 200Х+5 г., в резултат на необичайно силни за региона ветрове и бури, покривът на сградата е повреден и се налага демонтаж и монтаж на покривни елементи – битумно покритие, защитен водоустойчив слой и водоотводнителна система. Разходите се оценяват на 150 хил.лв. Ръководството няма друга алтернатива, освен да предприеме необходимите СМР.

5. През 200Х+15 г., ръководството решава, че може да направи пристройка от още два етажа, които ще използва в дейността си. Проектът се оценява на около 2 млн.лв. и ще трае около 2 години. За изпълнение на проекта е необходимо да се спре експлоатацията на сградата. През януари 200Х+16 г. ръководството спира използването на сградата и пристъпва към осъществяване плана за надстройките. СМР фактически и официално приключват в края на 200Х+17 г., като фактическият им размер действително се оказва 2 млн.лв., и от януари 200х+18 г. сградата заедно с новите пристройки започва да се използва в дейността отново.

  • Ще коментираме счетоводните (дружеството прилага националните стандарти) и данъчните (по ЗКПО) ефекти. Пренебрегваме въпросите свързани със ЗДДС (така, все едно не съществуват). Приемаме, че дружеството започва да начислява данъчни амортизации от началото на месеца, следващ месеца на въвеждане в експлоатация (чл.58 (1) ЗКПО изречение първо). Данъчната ставка по ЗКПО е и за целия период се предвижда да остане 10%.

Влез и прочети решението!

 

 

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данъци и счетоводство