Относно първите два работни дни болнични за сметка на работодателя

Съгласно промените в КСО, чл. 40 ал. 5 От 01. 01.2024 осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите два работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

Изменението се прилага за временна неработоспособност, настъпила след 31.12.2023 г. 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Болнични