Данъчно облагане на доходи от дивидент, разпределен от чуждестранно дружество в полза на местно физическо лице

Как се третира по ЗДДФЛ получен дивидент в полза на български гражданин - местно физическо лице, от източник в чужбина ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данъчни декларации