Поредност на ползване на данъчните облекчения

 

В тази статия сме обобщили как следва да се ползват данъчните облекчения от физическо лице -ЕТ, когато има доходи извън тези от стопанска дейност, т.е такива, които подлежат на облагане с ДОД  върху обща годишна данъчна основа.

Общата годишна данъчна основа съгл. чл. 17 от ДДФЛ е сумата от годишните данъчни основи за доходи от трудови правоотношения, друга стопанска дейност, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, прехвърляне на права или имущество и от други източници по чл. 35 от закона

Например физическо лице през годината получава следните доходи :
- 20 000 лв. - доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
- 10 000 лв. - доходи от трудови правоотношения;
- 5 000 лв. - доходи от наем.
Лицето е с намалена работоспособност 50 на сто, и през годината е направило лични вноски за доброволно допълнително пенсионно осигуряване

Каква е последователността  на ползване на данъчните облекчения?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация