Ще е спазено ли изискването за общодостъпност на социалните разходи, предоставени в натура, ако има възможност за избор между две придобивки ?

  • Ще е спазено ли изискването за общодостъпност на социалните разходи, предоставени в натура, ако има възможност за избор  между две придобивки ?
  •  Намаляването на договореното основно възнаграждение на конкретен работник/служител, поради преназначаването му на друга длъжност, води ли до нарушаване на изискването на чл. 209 , ал. 1, т. 1 от ЗКПО?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация