Характеристики на видовете срочни трудови договори

В тази статия ще разгледаме по-подробно характеристиките на видовете срочни трудови договори, прилагането на които изисква най-голямо внимание и при които се допускат най-много грешки.

  • Срочен трудов договор, сключен „по изключение“ – чл. 68, ал.1, т.1, във връзка с чл. 68, ал. 4 от КТ и § 1, т. 8 от ДР на КТ.
  • Срочнен трудов договор за завършване на определена работа – чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ.
  • Срочнен трудов договор за заместване на работник или служител, който отсъства от работа – чл. 68, ал.1, т.3 от КТ
  • Срочнен трудов договор за работа на длъжност, която се заема с конкурс – за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс – чл. 68, ал.1, т. 4 от КТ.
  • Срочнен трудов договор за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган - чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Сключване на трудови договори