Учредяване на срочно право на строеж за изграждане на фотоволтаици

Дружество („А“) притежава земя. Друго дружество („Б“) има желание, както и възможност да финансира изграждането и да управлява бъдещата експлоатация на фотоволтаична централа (със същия успех може да бъде и ветрогенераторна централа или друго подобно съоръжение, предвидено за дългосрочна експлоатация).

„Б“ споделя с „А“ идеята си и след разговори помежду им се стига до решение „А“ да учреди в полза на „Б“ срочно право на строеж за 35 г. върху собствената си земя. „Б“ ще построи инсталацията и ще я експлоатира в предвидения срок, като в края му ще възстанови земята в състоянието, в което се е намирала преди изграждането на фотоволтаиците.

Възнаграждението, за което се договарят „А“ и „Б“ е процент, определен от реализираната от ефективно произведената енергия от фотоволтаичната централа и подлежи на плащане през срока на експлоатация на централата. „А“ поема задължение да не пречи на „Б“ в плановете му.

И тук възникват въпроси, свързани с данъчното третиране (ЗДДС и ЗКПО) на подобна сделка, а както се оказва и на счетоводното третиране. Сигурен съм, че подобен казус се среща често (все пак, възможността да се „правят пари“ от слънцето или вятъра не е за пренебрегване).

Питането е – какво да се прави с ДДС и с корпоративен данък ?

 

Влез и прочети мнението на Теодор Тодоров!

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация