Уволнение поради липса на качества съгл. чл. 328, ал. 1 т.5 КТ

Съг. чл. 328 ал. 1 т.5 от КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
 
В тази статия сме се опитали да намерим съдебна практика, за да отговорим на въпросите:
 
  • При прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, работодателят следва ли да посочи в заповедта за уволнение точно и конкретно липсващите качества на работника ?
  • Липсващите качества трябва ли да са изложени изрично в заповедта за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ или е достатъчно да са посочени обстоятелства, които сочат на тази липса ?
  • Дисциплинарното нарушение по правило изключва ли липсата на качества, като основание за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ?
  • Необходимо ли е връчване на длъжностна характеристика или е достатъчно подписването на допълнително споразумение при промяна наименованието на длъжността.
  • Възможно ли е липсата на качества да се установи с изпит?

 

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да ти е лесно и да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация