Тълкуване разпоредбите на ЗОПБ при плащания в брой в търговски обект

  • Попада ли в хипотезата на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ осъществяването на многобройни доставки на дребно на стоки, чиято обща стойност надвишава 10 000 лв., към едно и също лице, с което няма сключен договор за доставка (устен или писмен) или плащането на всяка отделна доставка може да се разглежда като самостоятелно плащане с различно основание, което не надвишава определения законов лимит по чл. 3 от ЗОПБ?
  • Картовите плащания могат ли да бъдат приравнени на плащане в брой?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация