Третиране по ЗДДС на доставки на стоки, извършвани по силата на консигнационни договори

При доставки на стоки, извършвани по силата на консигнационни договори, облагането с ДДС се извършва в съответствие с разпоредбите на ЗДДС за комисионния договор. Това произтича от факта, че във вътрешното ни търговско право консигнационният договор няма изрична правна уредба. Той се приема за разновидност на комисионния договор.

Комисионният договор е вид споразумение между възложител, наричан доверител и изпълнител, наричан комисионер/консигнатор, по силата на което комисионерът се задължава срещу възнаграждение да извърши от свое име и за негова сметка една или повече сделки.

В тази статия сме извели някои особености относно реда за облагане на комисионните договори.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация