Счетоводно и данъчно третиране на загубата от обезценка

Счетоводството не е точна наука. То е здрав разум и приблизителни оценки. Една от формите на проявление на здравия разум в счетоводството е обезценката. Вероятно четейки това мнозина си мислят: “

То това обезценката....”, но ще се опитаме да обясним смисъла й и защо се прилага, както и как е регламентирана по отделни обекти на отчитане.

Основно условие за да се признае даден ресурс, който отговаря на определението за актив като такъв, е той да може да се оцени надеждно. Съществуват и се прилагат различни оценъчни бази, като счетоводните стандарти дават правилата, по които следва да бъдат оценявани активите (също така и пасивите), както към момента на признаването им, така и към момента на съставянето на финансовия отчет.

От тази статия на Теодор Тодоров ще научиш:

- Какво е счетоводно и данъчно третиране на загубата от обезценка

- Какво означава и как се осчетоводява възстановяване на загуба от обезценка

-Какво да разбираме под обекти, генериращи парични постъпления

 

За да може да ги прочетеш,

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация