Срокове за внасяне на окончателната осигурителна вноска за СОЛ

Сроковете за внасяне на окончателната осигурителна вноска за СОЛ са обвързани със сроковете за подаване на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Съгл. чл. 53 ал. 1 от ЗДДФЛ,Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, с изключение на годишната данъчна декларация за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ, която се подава в срок от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода.).

  • Как следва да се поцедира в случаите, в които самоосигуряващите се лица са упражнявали различни дейности и сроковете за деклариране на доходите от тях са различни - /веднъж в срок до 30 април и повторно в срок до 30 юни 2023 г. ?

 

Влез и прочети! 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Самоосигуряващо се лице