Справка по чл. 73 ал. 6 ЗДДФЛ - пример 5:Лице на трудов договор и ДУК при един и същи работодател

Съгласно чл. 73 (6) от ЗДДФЛ, работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.

Влез в ZnamKak.com и прочети:

Пример 5:

Попълване на Справката по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ когато имаме лице на трудов договор и ДУК при един и същи работодател


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация