Справка по чл. 73 ал. 6 ЗДДФЛ - пример 4:Когато лицето е било командировано да извършва дейността в чужбина

Съгласно чл. 73 (6) от ЗДДФЛ, работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.

Влез в ZnamKak.com и прочети:

Пример 4:

Попълване на Справката по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ  когато лицето е било командировано да извършва дейността в чужбина

Гост-автор: Евгения Попова, данъчен експерт, лектор на семинара, който проведохме неотдавна в Бургас: Годишни задължения на платците на доходи за 2019 г. Промени в ЗДДФЛ за 2020 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация