Служебна дерегистрация съгласно чл. 110, ал. 1 от ЗДДС и последваща отмяна от съда

1. Какво се случва с начисления при дерегистрацията на дружеството ДДС за налични активи, когато дерегистрацията е отменена с решение на съда?

2. Дружеството има ли право на данъчен кредит за наличните активи към датата на решението на съда?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация