Разходи в натура, свързани с използване на служебни активи за лични нужди

Съгласно чл. 204. (1) т. 4 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол (наети лица), както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В този материал сме обобщили:

  • Кога разходите за личното ползване  се третират като "разходи в натура" по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО ?
  • Кои разходи са извън обхвата на понятието „разходи в натура

Влез и прочети, за да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация