Пропорционален данъчен кредит при лично ползване на фирмени активи

Съгласно чл.71а ЗДДС (за недвижимите имоти) и  чл.71б ЗДДС (за превозни средства и други дълготрайни активи), когато активите ще ще се използват едновременно както за независима икономическа дейност, така и за личните нужди на данъчно задълженото лице или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност, лицето има право на приспадане на данъчен кредит само за частта от начисления му данък, съответстваща на използването на имота за независима икономическа дейност.

Влез и прочети подробности!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация