Промяна на срочен трудов договор, сключен за определен срок

Съгл. чл. 68 ал. 1 т.1 от КТ трудов договор може да се сключи за определен срок. Този срок не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго;

В тази статия ще прочетеш какво би могло да се случи след изтичане на срока по срочния договор:

- На първо място договорът може да бъде прекратен.

- На второ място пред работодателя стои възможността да удължи срока на трудовия договор поради различни сезонни или производствени причини.

- На трето място работодателят може да предложи на работника да продължи да работи в предприятието на същата или друга длъжност като срочният характер на неговото правоотношение преминава в безсрочно

гост автор:Боряна Георгиева

Влез в ZnamKak.com! Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация