Продажба на електроенергия чрез изградена ФЕЦ върху недвижим имот, собственост на физическо лице

Съгласно § 1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.

Физическо лице осъществява независима икономическа дейност под формата на едноличен търговец (ЕТ) с регистрация по ЗДДС.  Извършва производство и продажба на електроенергия чрез изградена ФЕЦ върху недвижим имот, собственост на физическото лицекато от свое име е сключило и договор за продажба на ел. енергията.

  • Следва ли да се начислиява ДДС при продажбата ?
  • Как е правилно да се осъществи документирането на продажбата на електрическата енергия – от физическото лице или от името на регистрирания по ЗДДС ЕТ?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация