Продажбата на ДМА счита ли се стопанска дейност на ЕТ ?

Здравейте!

Въпросът касае доход на физическо лице- собственик на ЕТ.


ЕТ " Х " не извършва стопанска дейност от 2020 г. до момента. В края на миналата 2021 г. продава единствения актив на фирмата- ЕТ - микробус - лекотоварен икъм 31.12.2021 г. не разполага с никакви ДМА .По баланса на дружеството остават само парични средства и собствен капитал.
Продажбата на ДМА - микробус счита ли се стопанска дейност и следва ли да се подава декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2021 г., както и ГФО за 2021 г.

Благодаря !

Д. Костова


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация