Прилагане на чл. 123, ал. 10 ЗДДС при предоставени потребителски кредити на служители на дружеството

 

Дружеството е небанкова финансова институция с основна дейност:
1. финансов лизинг и
2 отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или възстановими средства.

Предоставените потребителски кредити, свързани с предмета на дейност на дружеството, представляващи парични заеми на клиенти, които са и служители на дружеството, попадат ли в обхвата на чл. 123, ал. 10 от ЗДДС?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация