Прилагане на чл. 123, ал. 10 ЗДДС при отпуснати заеми към физически лица – акционери, имащи несъществено участие в капитала

Попадат ли в обхвата на чл. 123, ал. 10 от ЗДДС отпуснатите заеми към физически лица – акционери, имащи несъществено участие в капитала на дружеството? 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация