Прилагане на разпоредбите на ЗДДС при доставки на стоки с монтаж и инсталиране

Българско дружество извършва доставка на стоки с монтаж на данъчно незадължено юридическо лице от Германия

  • Счита ли се тази сделка за вътреобщностна дистанционна продажба на стоки ?
  • Може ли да намери приложение нормата на чл. 20б, ал. 1 от ЗДДС относно определяне на прага от 10 000 евро, както и разпоредбите на ЗДДС по отношение на специалната регистрация за прилагане на режим в Съюза ?
  • Как следва да се третират авансовите плащания ?

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация