Прилагане на разпоредбите на ЗДДС при апорт на недвижими имоти

Апортът представлява непарична вноска в капитала на търговско дружество по Търговския закон, която има за предмет вещи и/или права върху вещи, която се извършва при условията на чл. 72 и следващите от ТЗ.

Какви са най-важните особености при прилагането на разпоредбите на ЗДДС при апорт на недвижими имоти ? 

Влез и прочети, за да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация