Прилагане на ЗДДФЛ, ЗКПО и КСО относно предоставяне на карти „Мултиспорт“

  • Какво е данъчно третиране на предоставени карти за спортна дейност, във връзка с прилагането на разпоредбите на ЗКПО, ЗДДФЛ и  КСО?
  • В кои случаи следва да се признават като социални разходи в натура ?
  • Как се процедира, когато стойността на картата се плаща споделено от работника и неговия работодател ?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Корпоративни данъци