Придобиване на собственост върху акции/дялове и впоследствие вливане

Здравейте,

искам да помоля за компетентния отговор на въпросите по-долу по повод МСФО 3 ''Бизнескомбинации'' .

Имам следният казус при придобиване на инвестиция от дружество А на 30.6.21 (100% от акциите на дружество Х ) и последващо вливане на дъщерното дружество Х в А на 15.8.2021. Посочените дати са примерни за подписване на договорите и същите се регистрират /вписват/ в Търговския Регистър, съгласно установените законови срокове (съответно 10.07. и 01.09)

  • Към коя дата e правилно да бъде изготвена оценката на справедливата стойност на активите и пасивите на Х от лицензиран оценител, съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и по-конкретно счетоводните стандарти и коя е датата на бизнескомбинацията съгласно МСС:

дата на придобиване на инвестицията=покупка на акциите (30.6.21)

дата на вливане на Х в А (15.8.2021) или

датата на вписването на операциите в ТР (10.07 или 01.09)

  • При вливането дружеството А следва да заведе активите от X в ДАП съгласно ЗКПО със стойностите към тази дата и да продължи да ги амортизира , а счетоводно и в САП как се завеждат (ако активът е компютър закупен за 3000лв. и е начислена амортизация 1500лв. с тези ли стойности или по стойността от оценителя)

Благодаря предварително!

Поздрави,

С. Стоянова


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация