Приблизителни оценки, коригиращи и некоригиращи събития след датата на изготвяне на отчета

Финансовият отчет представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, постигнатите резултати от дейността и паричните му потоци за отчетната година.

Балансът представлява „моментна снимка“ на състоянието към датата на отчета, а останалите отчетни форми предоставят информация за определен период от време (най-често година), предхождащ отчетната дата.

Знаем тези неща и по навик ги правим, но не се и замисляме, че цифрите които представяме и оповестяваме в баланса, а оттам и в отчета като цяло, са всъщност приблизителни оценки на активите, пасивите, приходите и разходите, а следователно и на финансовия резултат.

И това е така, защото....

 

Цялата статия е достъпна за абонати на ZnamKak.com. Гост-автор е Теодор Тодоров.

Ние сме в ZnamKak.com и те чакаме!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация