Предоставяне на всички работници и служители едногодишен абонамент за сайт

  • Представляват ли разходите за абонамент на сайт за деца на работници и служители на предприятието социален разход съгласно чл. 204 от ЗКПО? 
  • Достатъчно ли е решението за предоставяне на този абонамент да бъде със заповед на работодателя?
  •  В случай, че разходите за абонамент не са социален разход съгласно чл. 204 от ЗКПО, същите представляват ли облагаем и осигурителен доход ?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация