Право на данъчен кредит при апорт или преобразуване по ТЗ

Съгласно чл.10, ал.1 ЗДДС не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се или от апортиращия в резултат на:

1. преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от ТЗ – вливане, сливане, отделяне, разделяне;

3. извършване на непарична вноска (апорт) в търговско дружество;

 В чл.10, ал.2 ЗДДС е регламентирано, че лицето, което получава стоките или услугите, е правоприемник и на всички права и задължения по ЗДДС във връзка с тях, включително на правото на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.

Какви са условията за ползване правото на данъчен кредит при апорт или преобразуване по ТЗ- прочети повече в тази статия!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация