Правилно ли закръгляме при определяне на годишния данък за доходи от трудови правоотношения ?

Работодателят до 31-ви януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с годишния размер на данъчните облекчения и определя годишния размер на данъка, когато към 31-ви декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.

 Това преизчисляване е задължително и трябва да се направи без оглед на това, дали лицата ползват данъчни облекчения или не.

Как следва да се изчисли годишният размер на данъка ?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данъчни облекчения