Правила при прилагането на СС 17 Лизинг


През 2019 година се приеха изменения в СС 17 Лизинг, които дават по-конкретно описание на представянето на експлоатационните лизингови договори в отчетите на наемодателите и наемателите. След допълненията изрично са разписани правила, които преди това се извеждаха чрез тълкуване на счетоводното законодателство в неговата цялост.

Какво включват изменените текстове?

Влез и прочети статията на Мария Янчева от Аркфин ООД !


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация