Последователни доставки на стока с един транспорт между две БГ дружества и трето, с ДДС номер от ЕС

В чл. 65а, ал.1 ЗДДС се регламентира, че доставките на една и съща стока във верига, включваща и междинен доставчик, която се изпраща или транспортира от една държава - членка до друга държава - членка директно от първия доставчик до крайния получател във веригата, са последователни доставки на стоката.

Междинен доставчик е доставчик във верига от последователни доставки, различен от първия доставчик, който изпраща или транспортира стоката сам или чрез трето лице от негово име (чл.65а, ал.2 ЗДДС).

Съгласно чл.65а, ал.3 ЗДДС основното правило е, че ВОД ще се прилага само за доставката, извършена от първия към междинния доставчик. Като изключение в чл.65а, ал.4 ЗДДС е посочено, че ако междинния доставчик предостави на доставчика си ДДС - номер от държавата - членка на изпращане, транспортирането ще се отнася към доставката, извършена от междинния доставчик към неговия клиент.
Всички други доставки подлежат на облагане – в държавата на изпращане или в държавата на пристигане на основание чл.65а, ал.5 ЗДДС.

 

Какво се случва, когато веригата обхваща две дружества, регистрирани по ЗДДС в България (Дружество А и Дружество Б) + трето - Дружество В, с валиден ДДС номер от страна в ЕС ? Транспортът на стоките е за сметка на дружество Б и е директно от дружество А към дружество В.

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация