Получени стоки във връзка с изработка на ишлеме

1. Фирма, занимаваща се с шивашка дейност, ще извършва т. нар. услуги – „ишлеме“ като ще получава плат от ЕС и ще доставя ушитите дрехи в ЕС. Нужно ли е да води регистър по чл. 123, ал. 2 и 3 от ЗДДС и във връзка с чл. 121, ал. 8 от ППЗДДС?

Извадка: чл. 123, ал. 3 от ЗДДС: (3) Всяко данъчно задължено лице води регистър на стоките, транспортирани до него от друга държава членка от лице, регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка, във връзка с предоставянето на услуги по оценки или работа по движими вещи.
 

2. Фирма, занимаваща се с шивашка дейност, ще внася плат от трета страна под митнически режим „Активно усъвършенстване“. Българската фирма ще заплаща депозити, които след приключване на усъвършенстването се възстановяват в зависимост от използваните материали от митницата. В колонката за дължими суми в МД ще е нула, а в колонката за недължими суми ще е стойността на митото и ДДС. Митническите декларации за внос на материали, във връзка с режима АУ, трябва ли да влязат в ДДС дневниците?
Как се процедира, ако към активното усъвършенстване има плат, доставен от ЕС?

 

3. Ще се доставят материали от трета страна с предплатени мита и такси – DDP. Българската фирма има ли право на данъчен кредит, при условие че материалите не са наша собственост?
 

Ц Димитрова


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация