Ползване на данъчно облекчение за дарения

Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ се намалява с направените през годината дарения:
1. до 5 на сто, когато дарението е в полза на лице, посочено в чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ;
2. до 15 на сто за дарение за култура;
3. до 50 на сто, когато дарението е в полза на Националната здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и/или Център за асистирана репродукция.

 

Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Какво още обобщихме - влез и прочети!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Данъчни облекчения