Подобрение на наети имоти – данъчно третиране по ЗДДС

Честа практика е при наем на недвижим имот наемателят да извърши съответните подобрения, за да може да използва имота за своята икономическа дейност. В някои случаи подобрението е за сметка на наема, но в повечето хипотези подобрението остава за сметка на наемателя (прехвърля се безвъзмездно на наемодателя) и възникват специфични последици от гледна точка на ЗДДС при прекратяване на договора за наем.

В някои случаи наемодателят следва да разруши извършеното подобрение, което представлява брак за целите на ЗДДС и от своя страна е основание за корекция на ползвания данъчен кредит.

В статията ще бъдат разгледани най-честите казуси при подобрение на наети активи. Разходите за ремонт на наети имоти (§1, т. 31 от ДР на ЗДДС ) не са предмет на статията, защото при тях няма специфично данъчно третиране, а възниква право на данъчен кредит към момента на извършването им и не се начислява ДДС при прекратяването на договора.

 

Наш гост-автор е Валентина Василева, данъчен консултант в Глобал Такс АД

Искаш ли да знаеш повече ? Чакаме те в Znamkak.com !

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация