Подаване на коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход за минали години

Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

Когато лицето с данъчната декларация за предходната година декларира доходи, получени от извършена дейност през минали години или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК по-висок или по-нисък облагаем доход подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната минала година.

Вижте какво обобщихме относно това:

  • Кога се подава коригираща справка ?
  • Как се определят вноските ?
  • Как следва да се подаде годишната Декларация образец 6 ?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация