Платен аванс при вътреобщностна доставка

Търговско дружеството извършва търговия със стоки на територията на ЕС. Дружеството получава авансови преводи от клиентите, преди експедиране на стоката към съответната държава – 25% от стойността на сделката предварително и 75% преди експедиране на стоката.

1. Следва ли да се издава фактура при получаване на авансов превод – 25% от стойността на сделката, представляваща ВОД?

2. Каква е процедурата за издаване на фактура при експедиране на стоката – кредитно известие, с което да се сторнира аванса или фактура с приспадане на аванс?

3. Има ли проблем от гледна точка на ЗДДС, когато авансовото плащане е 100%, два месеца преди датата на експедиране на стоката към друга държава членка на ЕС?

 

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация