Отчитане на дълготраен актив, финансиран по европейска програма

Здравейте,

Фирма кандидаства по европейска програма за финансиране на 100 % за закупуване на Система за управление и съхранение на информацията, по която е одобрена.
През м. 10.2023 г. е закупена системата и имаме издадена фактура за 20 000 лв. без ДДС. Активът е заведен в сметка 219 - Други нематариални дълготрайни активи и съответно в счетоводния амартозационен план на 50% амортизационна норма.
До момента все още нямаме получено финансирането по програмата.
Въпросът ми е:
1. Правилно ли е заведен актива в сметка 219?;
2. На основание ч л. 53. (1) от ЗКПО - в данъчния амортизационен план този актив следва да е с нулева стойност? /Данъчната амортизируема стойност е историческата цена на актива, намалена с включените в нея начислени провизии и дарения, свързани с актива./?
3. Относно ГДД по ЗКПО за 2023 г. - т. 1 на Увеличенията, съгласно чл. 54, ал. 2 би следвало да се посочи сумата от 1666.58 лв. /амортизацията за м. 11 и м. 12.2023 г./. В т. 1 от Намаленията, съгласно чл. 54, ал. 1 - би следвало да няма стойност?
4 . По принцип приходът от финансирането следва да се признава пропорционално на разхода, но ние все още не сме получили финансирането. Как следва да се отчете в този случай приходът, защото ще се получи разминаване в годините на отчитане на разхода и прихода?

Благодаря Ви предварително! 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация