Относно “авансовото” плащане на дивиденти - 2

Един спорен казус от последните години получи своето решение.

В своето писмо НАП изразява становище, че авансовото разпределение на текущата печалба (преди финансовата година да е изтекла) представлява разпределение на дивидент по смисъла на § 1, т.4, б. “а“ и „б“ от ДР на ЗКПО и съответно § 1, т.5, б. „а“ и „б“ от ДР на ЗДДФЛ, когато в годишен аспект е налице нетна счетоводна печалба в размер, равен или превишаващ авансово разпределената сума.

Влез и прочети повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация