Особености при облагане на доходите на чуждестранни физически лица от наем и предоставянето на информация за целите на задължителния автоматичен обмен

В тази статия ще прочетеш:

1. В кои случаи говорим за чужестранни физически лица по смисъла на ЗДДФЛ ?

2. Как се облагат доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на имущество от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица ?

3. Кой и в какви срокове внася окончателния данък ?

4. Кои са особеностите при попълване на данъчната декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ ?

5. Повече за сроковете относно предоставянето  на информация за начислени и/или изплатени доходи в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз (ЕС).

 

Чакаме те в ZnamKak.com !

 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация