Особености от 2019 г. при подаване на декларации обр. № 1 и обр. № 6 за лица на граждански договор за минал период

Характерно за  декларация образец №1 и декларация образец № 6 за лицата по извънтрудови правоотношения е това, че те се подават до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението

С последните промени в Наредба Н-8 с цел минимизиране некоректно подаване на данни за осигурителен стаж е въведено декларация обр. № 1 с данни за лицата, подлежащи на осигуряване по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО/ лицата на граждански договор/, да се подават след издадени задължителни предписания от НОИ, когато данните в нея отнасят за месеци и години преди текущата календарна година.

Какво се има предвид?

Абонирай се или ако вече си го направил, влез в своя профил от бутон Вход 

За да знаеш повече. И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация