Основания за издаване на протоколи за самоначисляване на ДДС, съгл. чл. 117, ал.1 ЗДДС.

В тази статия сме обобщили:

  • Кога се издава протокол по чл.117 ЗДДС?
  • Какви са задължителните реквизити?
  • В какъв срок следва да се издаде протоколът по чл. 117 от ЗДДС?
  • Какви са приложимите ставки?
  • Какви са административните санкции при неиздаване?

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация