Определяне размера на ДТВ за придобит трудов стаж, когато преди това лицето е било осигурявано по ДУК

Лице е било осигурявано по договор за управление и контрол и започва работа по трудов договор. Ако длъжността е същата или сходна, периодът по ДУК ще бъде ли зачетен за начисляване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация