Определяне на данъчната основа при доставка по отдаване под наем на сграда

1. Следва ли дружествата - наемодатели да издават отделна фактура, извън тази за наема на помещението, за платената от тях такса за битови отпадъци на наемателя и да начисляват 20% ДДС?

2. Възможно ли е при заплащане на такса битови отпадъци от страна на собственика, който по силата на договор за наем очаква тази сума да му бъде възстановена от наемателя, паричните средства да бъдат осчетоводени по разчетна сметка за вземане от наемателя и когато наемателят преведе тази сума по банковата сметка на база на съобщение за дължима такса за битови отпадъци, или я внесе в касата на дружеството, разчетът да се закрие и изобщо да не се издава фактура?

 

Влез и прочети! За да знаеш повече!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация