Определяне на вида на осигуряване на СОЛ извън 7-дневния срок по чл. 1, ал. 2, но в рамките на срока по ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ?

Как се определя видът на осигуряване на СОЛ извън 7-дневния срок по чл. 1, ал. 2, но в рамките на срока по ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ?

НООСЛБГРЧМЛ

Чл. 1. (2) При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

 

(4)  Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаване на декларация по ал. 3 от 1 до 31 януари на съответната календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година, самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Самоосигуряващо се лице