Окончателен размер на месечния осиг. доход когато част от годината лицето е било СОЛ по КСО и през цялата година е получавало доходи по гражд. договор, като месечната сума е по-малка от МРЗ

В тази статия сме обобщили следната ситуация:

Лице упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се по КСО  в определени месеци от годината и внася за тези периоди авансови осигурителни вноски върху миним. месечен размер за СОЛ. 

През цялата година получава доходи от работата без трудово правоотношение (граждански договор), като месечната сума след  намаляване с разходите за дейността е по-малка от минималната работна заплата. През месеците, в които не се осигурява като СОЛ, внася здравни осигуровки по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО. 

 

1. Как би следвало да се разпредели облагаемия доход в Таблица 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход на ГДД по чл.50?

2. Как биха изглеждали попълнените Таблица 1 и 2 в този случай?


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Последни статии от Самоосигуряващо се лице