Общи условия

за използване на онлайн платформата ZnamKak.com

ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАЙКИ УЕБСАЙТА НА ZnamKak.com, НАРИЧАН ПО-ДОЛУ „ПЛАТФОРМАТА“ , ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА И ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. 

Предмет

1.    Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на  онлайн платформата ZnamKak.com в отношенията между „Смарт Идея ЕООД, със седалище и адрес на управление: Бургас, ул. Ястребино 37, ЕИК 204 586 609, Банкова сметка IBAN BG64UNCR70001522944411,BIC UNCRBGGSF,Банка УниКредит Булбанк АД, наричано по-долу за краткост „Доставчик”, от една страна, и всяко трето лице - потребител на платформата, наричано по-долу „Потребител”.

2.    С общите условия се определят общите правила за използване на онлайн платформата ZnamKak.com, наричана по-долу за краткост „ПЛАТФОРМАТА”, достъпна на уеб адрес  www.znamkak.com, чрез всякакъв тип устройства за достъп до Интернет, като персонален компютър, лаптоп, таблет, мобилен телефон, независимо дали интернет-адресът на ПЛАТФОРМАТА се зарежда от България или от чужбина.

3.    Настоящите Общи условия се прилагат и в случаите, когато се използва информация, качена на страницата на ПЛАТФОРМАТА, без директен достъп до нейния интернет адрес

4.    С извършването на регистрация на ПЛАТФОРМАТА от Потребителя, последният се съгласява и приема настоящите Общи условия с натискането на виртуалния бутон "Приемам Общите условия за ползване", Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

5.         Потребителят получава правото да използва услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели.

6.         Доставчикът си запазва правото по своя собствена преценка да откаже на всеки потребител достъп до Сайта или до част от него без предупреждение. 

 

 

Достъп

7.         ПЛАТФОРМАТА  има съдържание със свободен и платен достъп.

8.         Съдържанието с платен достъп (Абонамент) е достъпно само за посетители с оторизиран достъп, предоставен от Доставчика. Заявка за платен абонамент може да бъде направена само след безплатна регистрация в сайта, при условията и цените, посочени в секция абонамент(https://znamkak.com/order.php). Услугата „платен достъп” се уговаря въз основа на абонамент между Потребителя и Доставчика и става достъпна след избиране на абонаментен план, съдържащ условията и цените за предоставяните услуги, заплащане на съответния абонамент и след постъпване на сумата по горепосочената банкова сметка на Доставчика. Абонаментите планове се излагат на страницата на ПЛАТФОРМАТА.

9.         Безплатно ползване на платено съдържание на ПЛАТФОРМАТА е възможно само след изрично писмено съгласие от страна на Доставчика.

 

Регистрация

10.      Получаването на безплатен и/или платен достъп до съдържанието на ПЛАТФОРМАТА става чрез регистрация на ПЛАТФОРМАТА. При регистрацията си, Потребителят се задължава да предостави пълна и вярна информация в регистрационната форма. При заявление за платен достъп, Доставчикът има право да изиска допълнителна информация за Потребителя, чието съдържание се определя от формата за абонамент, която се намира в секция абонамент(https://znamkak.com/order.php)на ПЛАТФОРМАТА. Не се разрешава споделяне с друг потребител на потребителско име и парола. Установяването на ползването на потребителско име и парола от повече от един потребител се счита за нарушение на настоящите Общи условия, имащо за последица прекратяване и заличаване на регистрацията.

11.      Доставчикът има право да прекрати достъпа до съдържанието на ПЛАТФОРМАТА, независимо от вече направена регистрация при нарушаване на Общите условия от страна на Потребителя.


Предоставяне на информация и защита на личните данни

12.      Доставчикът е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

13.      Единствената информация за обикновените потребители на ПЛАТФОРМАТА ZnamKak.com са: техните IP-адрес, използвания браузър, отделните страници, датата и времето на посещението им. Тази информация служи за наблюдение на начина, по който ПЛАТФОРМАТА се използва, както и за подобряване на ПЛАТФОРМАТА с оглед удовлетворяване в по-висока степен потребностите на потребителите.

14.      При заявление за абонамент, Доставчикът изисква от Потребителя попълване на други данни, засягащи Потребителя или лицето, натоварено да направи поръчката от името на Потребителя, напр. име, адрес, телефонен номер и/или e-mail адрес, ЕИК, представител и др.

15.      Всички посочени лични данни, въведени на ПЛАТФОРМАТА или изпратени чрез електронна или обикновена поща, са обект на защита по Закона за защита на личните данни.Единствената цел на тяхното събиране е с да се отговори на молби и въпроси на Потребителя.С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на Потребителя, съгласно настоящите Общи условия.

16.      С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на посочените адрес или e-mail.

17,      Доставчикът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато Потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма. Разкриване на информация е допустимо и когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

18.      Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Уебсайта ZnamKak.com от Потребителя би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Доставчикът има право по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, и които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

19.      Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

20.      Всяко друго съобщение или материал, изпратени на ПЛАТФОРМАТА, като въпроси, коментари, предложения и други подобни ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост от страна на Потребителя, който ги е направил.

21.      Потребителят има право по всяко време до поиска прекратяване и заличаване на регистрацията, чрез молба в свободен текст, отправена до Доставчика, включително и по електронен път. Преждевременно прекратяване на регистрацията на потребител с платен достъп (Абонамент) по желание на Потребителя не е основание за възстановяване на заплащането (или част от него), извършено от Потребителя към Доставчика за предоставяне на платен достъп.

 

Защита на авторските права

22.      Всички елементите на съдържанието на ПЛАТФОРМАТА, включително дизайн, програмни кодове, софтуерни програми, бази данни, текстови и графични изображения и всяка друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

23.      Предлаганият за сваляне софтуер, достъпен на ПЛАТФОРМАТА, ще бъде предназначен изключително за лично ползване.Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ и др. на част или цялото съдържание на ZnamKak.com с търговска цел или с цел да се извлече друга облага, както и действия, водещи до този резултат, е забранено освен с изрично писмено съгласие от страна на Доставчика.

 

Отговорност

24.      Доставчикът полага грижи да поддържа актуално съдържание на ПЛАТФОРМАТА, като за целта използва обнародваните актове в Държавен вестник и информация публикувана в официални издания на Националната агенция на приходите, Националния осигурителен институт, Инспекция по труда, съдилищата или други държавни органи, както и публичните регистри.

25.      С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че съзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Сайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Доставчика грижа.

26.      Страните приемат, че Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на услугите, достъпни на ПЛАТФОРМАТА, или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на ZnamKak.com с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи, приложения и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги.

27.      Доставчикът не носи отговорност  за последиците /включително евентуални вреди и пропуснати ползи/, породени или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на ПЛАТФОРМАТА от страна на потребителите или трети лица.

28.      Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на ПЛАТФОРМАТА. Съдържанието на ПЛАТФОРМАТА в цялост или в отделни нейни части не представлява правен съвет по конкретен казус.

29.      Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които ZnamKak.com съдържа препратки.

30.      Доставчикът има право на обезщетение-претърпени вреди и пропуснати ползи вследствие на неоснователни претенции на трети лица, заявени вследствие на нарушение на Общите условия за ползване ПЛАТФОРМАТА или в резултат на нерегламентирана употреба на услугите на ПЛАТФОРМАТА.

31.      Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

32.      Доставчикът има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя в случай, че Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

Използване на „бисквитки“ и рекламиране въз основа интереси

33.      Доставчикът използва „бисквитки“ (Cookies) на Google Анализ и Facebook на ПЛАТФОРМАТА www.ZnamKak.com.  Cookies са малки текстови файлове, чрез които Сайта разпознава посетителите, наблюдава поведението им с цел подобряване на съдържанието и статистика. Те биват използвани за съобразяване съдържанието на ПЛАТФОРМАТА с нуждите на потребителите.

34.  С ползването на ПЛАТФОРМАТА www.ZnamKak.com, потребителите дават своето съгласие за съхраняването на данни и ползването им в съответствие с чл. 13.

35.      С приемане на настоящите Общи условия, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Доставчика, дори и да не е било получено.

Промени

36.      Доставчикът има право да извърши промени в настоящите Общи условия за ползване на ПЛАТФОРМАТА винаги когато намери това за необходимо, като своевременно публикува тези промени в ПЛАТФОРМАТА, с надлежно съобщение за промяната в Общите условия. Регистрираните потребители получават и своевременно информация за всички направени промени по Общите условия и на посочената от тях електронна поща.

Подсъдност и приложимо право

37.      Всички спорове, възникнали от настоящите Общи условия, се решават доброволно на базата на взаимни отстъпки. При непостигането на споразумение, споровете се отнасят пред компетентния български съд, който ще има изключителна компетентност за решаване на всеки възникнал спор.

38.      За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Общите условия за ползване на ПЛАТФОРМАТА са приети с Решение на Едноличния собственик на капитала на  Смарт Идея ЕООД