Обратен лизинг

Обратният лизинг е такава продажба, при която продавачът, след като осъществи прехвърляне на даден актив на купувач, взема този същия актив на лизинг. С други думи продавачът е лизингополучател, а купувачът е лизингодател.

В тази статия на Теодор Тодоров ще разбереш:

  • Как МСФО 16 промени подхода по отношение на сделките за продажба с обратен лизинг ?
  • Какви промени бяха направени в ЗКПО и съответно в  СС 17 ?

С примери, за да е лесно.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация