Някои аспекти на облагане на доходите на физически лица от стопанска дейност

 

ЗДДФЛ разглежда доходите на физическите лица (ФЛ) в две големи групи – доходи от стопанска дейност като едноличен търговец (ЕТ) и доходи от друга стопанска дейност. Най-често нямаме проблем да разпознаем дохода на ФЛ от стопанска дейност като ЕТ. Просто ФЛ си е направило труда и се е регистрирало като ЕТ. За нас като счетоводители няма неяснота какво трябва да правим.

Проблем обаче създава разпоредбата на чл.26 (7) ЗДДФЛ

Често стои въпросът по реда на кой член следва едно физическо лице според конкретния случай да обложи дохода си от стопанска дейност – дали по реда на чл. 26 (7) или по реда на чл. 29

чл.26 (7) ЗДДФЛ

 По реда на ал. 1 - 6 (регламентират реда на облагане на ЕТ – бел. наша) се облагат доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.

чл.29 ЗДДФЛ

 (1) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:

1.с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;

2.  с 40 на сто за:
а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;
rв) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
3.  с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

 

При двата реда на облагане и данъчната основа и данъчната ставка са различни.

Целта на настоящия материал е да направи опит да изведе критерии, които да разграничат двата реда на облагане.

 

Влез и прочети! 

 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация